Japanese food analysis center
Silk powder 21
the Others TA Standard KIKAKU Itaru Oyo Examination SHIKEN Method HOUHOU
Item KOUMOKU Fiducial point KIJUNCHI Examination SHIKEN Method HOUHOU Itaru Oyo Application TEKIYOU
Quality Seijo White SHIROIRO Again Mata Phlegm Tongue Yellow KIIRO Powder FUMMATSU
Liquefaction EKISEI PH 5-6 DAI 2 Additive Ten KABUTSU B30
Color IRO Degree DO 0.7 - 2.0
Takeshi ZEN Nitrogen Chisso 9.0 - 20 DAI 2 Additive Ten KABUTSU B23
Chlorination ENKA Sodium 3.0 - 6.0 DAI 2 Additive Ten KABUTSU B4
Dryness KANSOU Loss in quantity GENRYOU 7.0 Following Cuttlefish DAI 2 Additive Ten KABUTSU B8
General IPPAN Bacteria SAIKIN Number SUU 1000 Following Cuttlefish nud KO /g) Standard HYOUJUN Agar Can ten Monotonous HEIBAN The cultivating method BAIYOUHOU
Coliform bacillus DAICHOUKIN Group GUN Negative INSEI BGLB Law HOU
Heat resistance TAINETSU Sex SEI Bacillus KIN Number SUU Detection KENSHUTSU It does not carry out. Standard HYOUJUN Agar Can ten Monotonous HEIBAN The cultivating method BAIYOUHOU
Moisture SUIBUN 5%   Following Cuttlefish DAI 2 Additive Ten KABUTSU B17
Heavy metal JUUKINZOKU 5 ppm   Following Cuttlefish DAI 2 Additive Ten KABUTSU B27
Formalin Detection KENSHUTSU It does not carry out. Fixed quantity TEIRYOU Minimum KAGEN Value CHI 10
HI Base SO Detection KENSHUTSU It does not carry out. DAI 2 Additive Ten KABUTSU B32
Lead NAMARI It does not detect. DAI 2 Additive Ten KABUTSU B26
Cadmium It does not detect. Fixed quantity TEIRYOU Minimum KAGEN Value CHI 0.01
SO Fat SHIBOU It does not detect. DAI 2 Additive Ten KABUTSU B36
Anti-raw KOUSEI Substance BUSSHITSU It does not detect. Health EISEI The examining method SHIKENHOU
Chemical KAGAKUTEKI Synthetic compounds GOUSEIHIN It does not detect. Health EISEI The examining method SHIKENHOU
Ingredient SEIBUN Composition KOUSEI Rate RITSU %
AMINO Acid Sun Protein Quality SHITSU 60%
Carbohydrate Wardrobe IKABUTSU 30% Edible SHOKUYOU DEKISUTORIN
Fat It does not detect.
Moisture SUIBUN 5%   Following Cuttlefish
Chlorination ENKA Sodium 3.0 - 6.0%
Calorie energy Examination SHIKEN Record KIROKU It does not those[ with が ]-ま.